Salgs- og Leveringsbetingelser

NIKODAN PROCESS EQUIPMENT

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelser gælder for
alle tilbud, salg og leverancer, med mindre
andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

2.1. Alle tilbud afgives med forbehold for
mellemsalg, jfr. Pkt.3. Afgiver sælger tilbud
der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder
tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet
frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets
dato.
2.2. Aftaler om ændringer i, eller tillæg
til, den oprindelige aftale er ikke bindende
for Nikodan uden skriftlig bekræftelse fra
Nikodan.
Køber har ikke, udover hvad der fremgår
af ufravigelige retsregler, mulighed for at
annullere købet, medmindre dette skriftligt
accepteres af Nikodan. Hvis dette
skriftligt accepteres af Nikodan, skal køber
betale Nikodan et annullationsgebyr på 25
% af bestillingens værdi samt alle Nikodan
påløbne omkostninger vedrørende ordren, som er udført til dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til
sælger, er sælger berettiget til at indgå
aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte
med den virkning, at tilbuddet over
for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens
fremkomst til sælger uden ubegrundet
ophold skriftligt meddele købet at
tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

Alle tilbud er i danske kroner og eksklusive
moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen,
at acceptere ændringer i prisen som
følge af ændringer i valutakurser, told,
skatter, afgifter, fragtomkostninger m.v.
vedrørende den aftalte leverance.
Ved værkslevering lægges de af værket beregnede
vægte eller antal til grund for fakturering.
4.1 Priserne på materiale er baseret på
dagspriser og vil blive reguleret ved udsving
på mere end +/-3%

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen
angiver som sidste rettidige betalingsdato.
Såfremt en sådan ikke er angivet,
skal betalingen ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund
af købers forhold(fordringshavemoral), er
køber – med mindre sælger skriftligt meddeler
køber andet – alligevel forpligtet til at
foretage en hver betaling til sælger, som
om leveringen var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdato,
er sælger berettiget til at beregne renter
af den til enhver tid værende restgæld fra
forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt mdr.
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne
med eventuelle modkrav på sælger, som
ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og
har ikke ret til at tilbageholde nogen del af
købesummen på grund af modfordring af
nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten
til det solgte, indtil hele købesummen med
tillæg at påløbne omkostninger er betalt til
sælger eller til den, han har tiltransporteret
sin ret, jfr. Pkt. 15
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik
på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes
med andre genstande omfattes
det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når
indbygningen eller sammenføjningen har
fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning
af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet
således, at det omfatter den omdannelse
eller bearbejdede genstand i et
omfang svarende til den værdi, det solgte
repræsenterede ved salget

7. Levering

7.1. Ab fabrik Nr.Snede med mindre andet
er aftalt.
7.2. Levering sker fra sælgers adresse,
uanset om sælger ved egne folk eller ved
tredjemand i henhold til særskilt aftale med
køber bringer det solgte til køber.
7.3. Leveringstiden er fastsat af sælger
efter bedste skøn i overensstemmelse med
de forhold, der foreligger ved tilbuddets
fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre
andet udtrykkeligt aftales, betragtes en
udskydelse af leveringstiden med 14 dage
på grund af sælgers forhold i enhver henseende
som rettidig levering, således at
køber ikke af den grund kan udøve nogen
beføjelser over for sælger.
7.4. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes,
at sælger er i en situation som angivet
i pkt. 12.4., udskydes leveringstiden med
den tid som hindringen varer, idet begge
parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit
at annullere aftalen, når hindringen har
varet i mere end 3 måneder. Nærværende
bestemmelse finder anvendelse, uanset om
årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller
efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.5. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden
grundet ophold meddele køber ændringer i
leveringstiden.

8. Emballage

8.1. Emballering sker for købers regning,
med mindre det udtrykkeligt fremgår, at
dette er inkluderet i prisen.
8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt
aftale.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o.lign., som er
udleveret af sælger før eller efter aftalens
indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må
ikke videregives uden skriftlig aftale eller i
øvrigt misbruges.

10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at
foretage ændringer i aftalte specifikationer,
hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation

11.1. Garantiperiode: 12 måneder fra levering,
forudsat normal drift max. 8 timer
dagligt.
11.2. Ved levering skal køber straks
foretage en sådan undersøgelse af det solgte,
som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.3. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel,
skal køber, straks efter mangelen er eller
burde være opdaget, give sælger skriftlig
meddelelse herom, samt anføre hvori
manglen består. Såfremt køber har opdaget
manglen og han ikke reklamerer som
anført, kan han ikke senere gøre manglen
gældende.
11.4. Efter sælgers valg vil mangler ved
det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil
blive omleveret.
11.5. Sker afhjælpning eller omlevering i
henhold til pkt. 11.4 ikke inden rimelig tid,
er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige
regler samt nærværende salgsog
leveringsbetingelser berettiget til at
hæve aftalen, kræve afslag i købesummen
eller kræve erstatning.
11.6. Har køber ikke inden for 6 måneder
efter leveringsdato påberåbt sig manglen
over for sælger, kan han ikke senere gøre
den gældende. For dele der er udskiftet eller
repareret jfr. Pkt. 11.4 påtager sælger
sig de samme forpligtelser, som gælder
for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6
måneder, dog således at sælgers mangelansvar
ikke for nogen del af det solgte kan
udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige
leveringsdato.
11.7. Forandring af eller indgreb i det solgte
uden sælgers skriftlige samtykke fritager
sælger for enhver forpligtelse

12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Et erstatningskrav over for sælger
kan ikke overstige fakturabeløbet for den
solgte genstand.
12.2. Et erstatningskrav over for sælger
kan udelukkende fremsættes af den køber
med hvem sælger har indgået aftalen.
12.3. Sælger hæfter ikke for driftstab,
avancetab eler andre indirekte tab i anledning
af aftalen, herunder indirekte tab, der
opstår som følge af forsinkelser eller mangler
ved det solgte
12.4. Følgende omstændigheder medfører
ansvarsfrihed for sælger såfremt
de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør
opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt
og enhver anden omstændighed
som parterne ikke er herrer over såsom
brand, krig, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
rekvirering, beslaglæggelse, valuta restriktioner,
oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangler ved
eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører,
som skyldes nogen af de i dette
punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder
som nævnt, der var indtruffet inden
tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse,
medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres
indflydelse på aftalens opfyldelse ikke
kunne forudses på dette tidspunkt.
12.5. Det påhviler sælger uden ugrundet
ophold skriftligt at underrette køber, dersom
der indtræffer omstændigheder som
nævnte i pkt. 12.4.

13. Returnering

13.1. Det solgte modtages kun retur efter
forudgående skriftlig aftale.
Returnering: Fejlekspederede varer krediteres
ved returnering 100%. Andre varer,
der returneres Franco efter aftale, krediteres
med fradrag af 10% til dækning af
returomkostninger.
13.2. I de tilfælde hvor køber er berettiget
til at ophæve handlen, eller såfremt det
solgte returneres til sælger med henblik
på ombytning eller afhjælpning af mangler,
skal det solgte fremsendes til sælger
i original emballage og for købers regning
og risiko. I det omfang sælger påføres
forsendelsesomkostninger m.v., er sælger
berettiget til at kræve disse refunderet af
køber og modregne disse i køber eventuelle
krav mod sælger. Efter afsluttet reparation
eller ved ombytning er køber forpligtet til
for egen regning og risiko at afhente den
reparerede eller ombyttede genstand hos
sælger.

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid
gældende regler i dansk ret. Sælger er
ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller
lignende indirekte tab. Produktansvarsforsikring
tegnet i anerkendt forsikringsselskab.

15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage
samtlige rettigheder og pligter i henhold til
aftalen til tredjemand.

16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne
afgøres ved domstolene efter dansk ret.

17. Hvor intet andet er nævnt, gælder NLM
94 (almindelige betingelser for levering og
montering af maskiner og andet udstyr)

18. Der tages forbehold for kurs ændringer,
pris reguleringer fra leverandører, afgiftsstigninger,
udgåede varer, forsinkelse fra
leverandører og andre udefra kommende
påvirkninger.

NIKODAN LOGO
Scroll to Top